Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 lutego 2013 r.

(Dz.U. 2013 poz. 199)

W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532)

W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 września 2008 r.

(Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 lipca 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz. 1113)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 czerwca 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz. 843)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1157)

W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 października 2013 r.

(Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1257)

W sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 grudnia 2001 r.

(Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28)

W sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy